Ynglŷn â’r prosiect hwn

Nodau’r Prosiect

Bydd ein rhaglenni treftadaeth a gwyddoniaeth arloesol yn dwyn pobl ynghyd mewn ymdrechion dysgu, datblygu sgiliau a chreadigol ar gyfer y prosiect adfer afon mwyaf, a mwyaf uchelgeisiol, o’i fath yn Ewrop.  Mae gan ein prosiect 4 prif nod:

1. Dod â gwangod yn ôl

Bydd y pysgodyn prin pwysig hwn yn cyrraedd ei hen gynefinoedd dŵr croyw a bydd gan bob pysgodyn fynediad gwell i gyrraedd rhannau uchaf Afon Hafren.

2. Ein Hafon Hafren

Bydd mwy o bobl, ac amrywiaeth ehangach o bobl, yn gofalu am Afon Hafren, yn ymweld â hi ac yn ei mwynhau, gan ei gwneud yn lle bywiog a chyffrous i fod ynddo.

3. Dyfnhau Cysylltiadau

Bydd Afon Hafren yn dod yn llwybr diddorol at ddysgu sy’n cyfoethogi bywydau pobl.

4. Gwirfoddolwyr wrth galon treftadaeth a gwyddoniaeth

Gyda’n gilydd byddwn yn darganfod, yn rhannu ac yn dathlu straeon Afon Hafren, ac yn creu gwaddol anhygoel ar gyfer y dyfodol.

Mae ein prif gyllidwyr – rhaglen LIFE yr UE a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol – wedi cymeradwyo amcanion y prosiect a ddangosir isod.

Erbyn 2017, mae gwaith monitro hirdymor wedi’i sefydlu i asesu poblogaethau gwangod yn effeithiol a chysylltedd yn Afonydd Hafren a Thefeidiad sy’n gysylltiedig ag ACA Aber Afon Hafren. – Mae’r gwaith monitro yn dwyn sylw at lwyddiant y prosiect â data o bwyntiau monitro o amgylch y strwythurau ac i fyny’r afon ohonynt, ar bresenoldeb oedolion, a llwyddiant silio yn rhannau canol Afon Hafren a rhannau isaf Afon Tefeidiad.

Erbyn 2019, mae mynediad ymarfer gorau i bysgod yn cael ei ddarparu ar gyfer gwangod mewn dau strwythur a wnaed gan ddyn ar Afon Tefeidiad gan agor 63km o gynefin silio hanesyddol, ni ellir ei gyrraedd ar hyn o bryd, sy’n gysylltiedig ag ACA Aber Afon Hafren.

Erbyn 2020, mae mynediad ymarfer gorau i bysgod yn cael ei ddarparu ar gyfer gwangod mewn pump strwythur a wnaed gan ddyn ar Afon Hafren gan agor 190km o gynefin silio a magu hanesyddol, ni ellir ei gyrraedd ar hyn o bryd, sy’n gysylltiedig ag Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Aber Afon Hafren.

Erbyn 2021, mae gwangod yn bresennol ac wedi’u diogelu’n addas uwchben Cored Lincomb ar Afon Hafren a Chored Knightsford ar Afon Tefeidiad.

Erbyn 2021, mae cyfnewid ymarfer gorau trawsgenedlaethol yn effeithiol wedi’i sefydlu o ran poblogaethau gwangod ar draws eu hystod yn Ewrop. Mae camau gweithredu’r prosiect yn arwain at drosglwyddo camau gweithredu ? i gychwyn prosiectau tebyg ar draws bio-ranbarthau Môr yr Iwerydd, Môr y Canoldir, Cyfandirol a Gogleddol.

Erbyn 2021, mae cymunedau lleol yn deall gwerth biolegol, a chymdeithasol ac economaidd posibl, gwangod, yr afon a’r ACA, o ran ei bwysigrwydd hanesyddol a phresennol, trwy gyfres o ddigwyddiadau a chamau gweithredu lledaenu.

Bydd mwy na 8m o bobl yn cymryd rhan yn ein prosiect. Bydd ein cynllun ymgysylltu â’r gymuned yn cyflawni’r elfennau allweddol canlynol:

Trosi gweithdai Gradd II afraid yn Ynys Diglis yn gyfleuster dysgu (gan gynnwys ffilm gwe-gamera o bysgod yn mudo)

Rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau ac addysg ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd

Rhaglen ddehongli lle y gall pobl ddysgu mwy am dreftadaeth naturiol a chymdeithasol Afon Hafren

Rhaglen wirfoddoli

Ymgyrchoedd cyfathrebu a marchnata i godi ymwybyddiaeth o’r prosiect yn genedlaethol ac yn rhyngwladol

Prentisiaethau Hyfforddeion Afon

Get in touch

By using this website you agree to accept our Privacy Policy and Terms & Conditions