Ein partneriaid a’n cyllidwyr

Diolch i bob un o’n partneriaid a’n cyllidwyr am eu holl gefnogaeth.

Ein Partneriaid

Glandŵr Cymru (Canal & River Trust in Wales)

Mae Glandŵr Cymru a’r Canal & River Trust yn gofalu am 2,000 milltir o gamlesi ac afonydd ledled Lloegr a Chymru, ac yn dod â bywyd iddynt. Credwn fod gan ddyfrffyrdd y pŵer i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac y gall treulio amser ger dŵr wneud pob un ohonom yn iachach ac yn hapusach. Trwy ddod â chymunedau at ei gilydd i wneud gwahaniaeth i’w dyfrffordd leol, rydym yn creu lleoedd a mannau y gall pawb eu defnyddio a’u mwynhau, bob dydd. @CanalRiverTrust @CRTWalesandSW

Ewch i’w gwefan

Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren

Elusen amgylcheddol annibynnol yw Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren a sefydlwyd i ddiogelu, amddiffyn, datblygu a gwella’r afonydd, nentydd, cyrsiau dŵr a chyrff dŵr yn nalgylch Afon Hafren, a hybu addysg y cyhoedd wrth reoli dŵr a’r amgylchedd ehangach. Ein gweledigaeth yw cael tirweddau byw, gweithredol sy’n darparu cyflogaeth, bwyd ac amwynderau heb effeithio ar afonydd a bioamrywiaeth, a heb yr angen am reoleiddio a goruchwylio trwm. @SevernRivers

Ewch i’w gwefan

Asiantaeth yr Amgylchedd

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn gwarchod ac yn gwella’r amgylchedd ac yn ei wneud yn lle gwell ar gyfer pobl a bywyd gwyllt. Rydym yn lleihau’r risg i bobl ac eiddo o lifogydd; yn sicrhau bod digon o ddŵr ar gyfer pobl a bywyd gwyllt; yn gwarchod a gwella ansawdd aer, tir a dŵr ac yn cymhwyso’r safonau amgylcheddol y gall diwydiant weithredu o’u mewn. @EnvAgencyMids @EnvAgency

Ewch i’w gwefan

Natural England

Natural England yw cynghorydd y llywodraeth ar gyfer yr amgylchedd naturiol yn Lloegr, sy’n helpu i ddiogelu treftadaeth a thirweddau naturiol Lloegr i bobl eu mwynhau ac ar gyfer y gwasanaethau y maent yn eu darparu. @NaturalEngland

Ewch i’w gwefan

Ein Cyllidwyr

Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

Ers ei sefydlu ym 1994, diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae’r Gronfa Dreftadaeth wedi rhoi £7.6 biliwn i dros 41,000 o brosiectau. Mae’r Gronfa Dreftadaeth o’r farn bod deall, gwerthfawrogi a rhannu ein treftadaeth yn dwyn pobl ynghyd, yn ennyn balchder mewn cymunedau ac yn rhoi hwb i fuddsoddiad mewn economïau lleol. Mae’r prosiectau y mae’r Gronfa Dreftadaeth yn eu cefnogi’n amrywio o adfer tirweddau naturiol i achub adeiladau a esgeuluswyd, o gofnodi hanes cymunedau amrywiol i ddarparu hyfforddiant sy’n newid bywydau. Credant y dylid gwarchod ein treftadaeth ar gyfer y dyfodol, ac y dylai pawb gael y cyfle i’w harchwilio a gofalu amdani. @HeritageFundUK @HeritageFundWM

Ewch i’w gwefan

Rhaglen LIFE Nature yr Undeb Ewropeaidd

Rhaglen LIFE yw offeryn cyllido’r UE ar gyfer yr amgylchedd a gweithredu ar yr hinsawdd. Amcan cyffredinol LIFE yw cyfrannu at y gwaith o weithredu, diweddaru a datblygu polisi a deddfwriaeth amgylcheddol a hinsawdd yr UE trwy gyd-gyllido prosiectau â gwerth ychwanegol Ewropeaidd. Dechreuodd LIFE yn 1992 a hyd yma bu pedwar cam cyflawn o’r rhaglen (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 a LIFE+: 2007-2013). Yn ystod y cyfnod hwn, mae LIFE wedi cyd-gyllido oddeutu 3954 o brosiectau ar draws yr UE, gan gyfrannu oddeutu €3.1 biliwn at warchodaeth yr amgylchedd. @LIFEProgramme

Ewch i’w gwefan

Get in touch

By using this website you agree to accept our Privacy Policy and Terms & Conditions